Tenderska dokumentacija

DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Broj:  2423 /12-1/15.

Datum,  31. 12. 2015.god.

PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavu stomatološke stolice.

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Broj: 2423 /12-1/15.

U ime Doma zdravlja Tomislavgrad u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo, pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude za nabavu stomatološke stolice. Procedura javne nabave obavit će se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH» br. 39/14), u daljnjem tekstu: Zakon,  podzakonskim aktima koji su na snazi i ovom tenderskom dokumentacijom, u daljnjem tekstu TD

Informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od osobe koja je ovlaštena voditi komunikaciju u ime ugovornog tijela s ponuditeljima - Marija Lučić, dipl.iur.

Tel/faks. 034 356 144, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

1. Predmet nabave

 

1.1.Predmet javne nabave je stomatološka stolica (CPV šifra 33192410-9).

Nabava je odobrena  Odlukom o pokretanju konkurentskog postupka za nabavu, broj:  2373/12-1/15., od  10. 12. 2015.

1.2. Mjesto dostavljanja roba je Dom zdravlja Tomislavgrad, dr. Mije Ferića bb, 80240                     Tomislavgrad u roku od 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice.

 

1.3. Plaćanje isporučene robe obavit će se na slijedeći način:

Ukupna cijena robe uplatit će se najkasnije u roku 30 (trideset) dana od datuma ispostave robe, uz dostavljeni račun za isporučenu robu.

Medicinsko sredstvo koje se nudi mora imati odobrenje za stavljanje u promet, a kao dokaz potrebno je dostaviti ovjerenu presliku rješenja (odobrenja) ili drugog ekvivalentnog dokumenta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, odnosno rješenja/dozvole entitetskih mjerodavnih tijela Federacije BiH i Republike Srpske kojima je odobren promet medicinskim sredstvom uz dostavu potvrde da su rješenja na snazi.

 

1.4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi do oko 23.000,00 KM (slovima: dvadesettritisućekonvertibilnihmaraka). 

2. Uvjeti za sudjelovanje i potrebni dokazi

 

2.1.  Da bi sudjelovali u proceduri javnih nabava, ponuditelji trebaju ispuniti sljedeće uvjete:

 

a)  osobnu sposobnost  iz članka 45. stav (1) Zakona;

b)  da je registriran za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom  nabave, u skladu sa člankom 46. Zakona;

c)  tehničku i profesionalnu sposobnost ponuditelja

- da ponuditelj ima dozvolu za proizvodnju ili promet medicinskim sredstvima,

- da ponuditelj posjeduje dostavno vozilo i uposlene osobe koje će izvršiti istovar, prijenos i montažu predmeta nabave.

 

2.2.  Ponuditelji  trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju     uvjete tražene točkom 2.1. konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, i to:

 

a)      u svrhu dokazivanja osobne sposobnosti ponuditelj mora dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog tijela (organ uprave ili notar), u skladu sa formom koja je prilog konkurentskom zahtjevu kao Aneks 5. Ponuditelj  kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 8 dana dostaviti dokumente iz članka 45. stavak 2. Zakona, kojim dokazuje vjerodostojnost date izjave, odnosno ispunjenje uvjeta definiranih točkom 2.1 pod a). Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene preslike i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude;

 

b)       u svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa člankom 46. Zakona, ponuditelj mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registriran ili osigurati  posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabave. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojoj razini vlasti su izdani. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene preslike;

 

c)   u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti:

-  Ovjerenu presliku rješenja ili drugog dokumenta izdanog od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da je dozvoljena proizvodnja medicinskih sredstava ili promet medicinskim sredstvima odnosno dokaz da je dobavljač upisan u Registar proizvođača odnosno veleprometnika medicinskim sredstvima,

- Ovjerenu izjavu da dobavljač posjeduje dostavno vozilo i osoblje koje će izvršiti istovar, prijenos i montažu predmeta nabave.

 

2.3. U skladu sa člankom 45. stav (5) Zakona, ugovorno tijelo može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuditelj bio kriv za težak profesionalni propust počinjen u razdoblju od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorno tijelo može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine;

 

2.4.  U skladu sa člankom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorno tijelo će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog tijela poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tijek postupka javne nabave. Ugovorno tijelo će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabave o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvješću o postupku nabave. 

3. Zahjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi s ponudom između ponuditelja i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Tiskana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuditelj ne moraju biti prevedeni.

4. Priprema ponuda

 

4.1  Ponuditelji  snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

Ugovorno tijelo nije odgovorno niti dužno snositi te troškove.

 

4.2  Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuditelja, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi  ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerirane  na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa člankom 8. stavak (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži tiskanu literaturu, brošure, kataloge i slično koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerirati.

 

4.3 Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj preslici na kojima će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „PRESLIKA PONUDE“. Preslika ponude sadrži sve dokumente koje sadrži i original. U slučaju razlike između originala i preslike ponude, vjerodostojan je original ponude.

Preslika ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet zapakirane u jednu zajedničku kovertu ili paket.

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu Dom zdravlja Tomislavgrad, dr. Mije Ferića            bb, 80240  Tomislavgrad.

 

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog tijela,

- naziv i adresa ponuditelja u lijevom gornjem kutu koverte,

- evidencijski broj nabave,

- naziv predmeta nabave,

- naznaka „ne otvaraj“.

4.4 Ponuditelji mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuditelj može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom tijelu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuditelju neotvorena.

 

4.5 Ponuditelji mogu napraviti popis (popunjen po shemi koja se nalazi u aneksu) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da istih nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuditelj označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa člankom 11. Zakona ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorno tijelo ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuditelja neće biti odbijena.

 

5. Rok za dostavljanje ponuda

 

Rok za dostavljanje ponuda je 19. 1. 2016. do 12 sati. Javno otvaranje ponuda će se održati 19. 1. 2016. u  12:30 sati, u prostorijama ugovornog tijela, dr. Mije Ferića bb, Tomislavgrad. Ponuditelji  ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sve druge zainteresirane osobe mogu nazočiti otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda dostaviti će se svim ponuditeljima  koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika s otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

 

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuditeljima će se priopćiti sljedeće informacije:

- naziv ponuditelja,

- ukupna cijena navedena u ponudi,

- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.

 

Predstavnik ponuditelja koji želi službeno sudjelovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za sudjelovanje na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuditelja. Ukoliko nema službene punomoći ponuditelj može kao i ostale zainteresirane osobe nazočiti javnom otvaranju ali bez prava potpisa zapisnika ili poduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuditelja.

 

6. Kriterij dodjele ugovora

 

6.1  Ugovor se dodjeljuje ponuditelju na osnovu kriterija:

-          najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude (članak 64. Zakona)

-          primjena preferencijalnog tretmana domaćeg (članak 67. Zakona)

 

  1. 7. Period važenja ponude

Važenje ponude je  90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

 

8.  Obavijest o dodjeli

 

Svi ponuditelji  će biti obavješteni o odluci ugovornog tijela o rezultatu postupka javne  nabave u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorno tijelo će dostaviti ponuditeljima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

9.    Zaključenje ugovora i podugovaranje

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i sukladno

Zakonu o obveznim odnosima.

 

10. Informacije o zaštiti prava ponuditelja

U slučaju da je ugovorno tijelo u tijeku postupka javne nabave izvršilo povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom tijelu, na način i u rokovima propisanim člankom 99. i 101. Zakona.

Za sve što nije predviđeno ovim konkurentskim zahtjevom, primjenjuju se direktno odredbe Zakona o javnim nabavama BiH i podzakonskih akata.

 

Prilozi:

-          Tehnička specifikacija stomatološke stolice

Aneks 1 – Obrazac za ponudu

Aneks 2 – Obrazac za cijenu ponude

Aneks 3 – Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 4 – Izjava o preferencijalnom tretmanu domaćeg

Aneks 5 – Izjava o ispunjavanju uvjeta iz člana 45. Zakona

Aneks 6 – Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 49. Zakona

Aneks 7 – Izjava o jamstvu i servisu

Aneks 8 – Nacrt ugovora

Ovlaštena osoba ugovornog tijela

M.P.                        _________________________

 

Tehnička specifikacija stomatološke stolice

 

  • Uređaj treba zadovoljavati IEC 60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2) normu (elektromagnetno zračenje).
  • Posjeduje       oznaku u skladu s EC Directive 93/42 za medicinske uređaje.
  • Dentalni uređaj u sukladnosti s ISO 7494 s dentalnom stolicom u sukladnosti s ISO 6875.
  • U slučaju popravaka norma IEC  62353 (DIN VDE 0751-1)"Repeat tests and tests before start-up of electrical items of medical equipment and sys‐tems - general regulations" u potpunosti zadovoljena.
  • Kuplunzi, crijeva instrumenata, motori i priključak ultrasoničnog uređaja trebaju biti standardno opremljeni sigurnosnim sklopom koji sprječava povrat kontaminirane vode iz instrumenata u stomatološki uređaj.
  • Uređaj je dizajniran za tretman djece i odraslih sukladno  normama ISO 7494 za dentalnu jedinicu te ISO 6875 za stolicu.
  • Trofunkcijski puster zadovoljava normu EN 1639.

Električni podatci:

Napon:                                               230V ~

Frekvencija:                            50/60 Hz

Snaga:                                    100-900 VA

Emisija topline:                      360-3240 kJ/h

Prosječna emisija topline:       900 kJ/h

Kategorija instalacije:             II

Stupanj zagađivanja:              2

Oznake odobrenja:                 CE / VDE

Zaštita nožne kontrole:                      IPX1

 

Trofunkcijski puster:

Tlak vode:                              1,5 ±0,3 bar pri protoku vode

Protok vode:                          90 ±15 ml/min

Tlak zraka:                              1,5 ±0,2 bar pri protoku zraka

Protok zraka:                          15 ±3Nl/ min

 

Napajanje vodom:

Kvaliteta vode:                      pitka voda

Tvrdoća:                                 1,5 - 2,14 mmol/l ≙ 8.4 to 12 °dH

pH:                                         7,2-7,8

Filtracija:                                80 µm

Vrsta spoja:                            ventil s kompresijskom vijčanom spojnicom sa 3/8“ na                                                        10mm

Visina spoja iznad poda:        minimalno 40 mm, maksimalno 160 mm s otvorenim                                                          ventilom

Tlak priključne vode:             2-6 bar

Protok priključne vode:          4 l/min

Promjer odvoda:                    40 mm

Visina odvoda iznad poda:    20 mm

Količina odvoda:                   maksimalno 4 l/min

Nagib odvodne cijevi:            najmanje 10 mm po metru

 

Napajanje zrakom:

Pritisak dolaznog zraka:                     5,5 – 7 bar

Standardna potrošnja:                                   maksimalno 60 Nl/min

Potrošnja s venturi sustavom:            maksimalno 105 Nl/min

Filtracija:                                            50 µm

Vrsta spoja:                                        ventil s kompresijskom vijčanom spojnicom sa                                                                   3/8“ na 10 mm

Visina spoja iznad poda:                    minimalno 40 mm, maksimalno 160 mm s                                                                           otvorenim ventilom

 

Sukcija:

Količina zraka na kanuli za maglicu

Vakuum na usisu uređaja s mokrom sukcijom

Minimalno: 250Nl/min

> 70mbar

Preporučeno: 300Nl/min

> 90mbar

Statički vakuum maksimalno

< 180mbar

 

Promjer spoja sukcije:            40 mm

Visina spoja sukcije iznad poda:        20 mm

 

 

Maksimalna opterećenja:

Pacijentska stolica:                             180 kg

Nosivost dentalnog elementa:           maksimalno 2 kg

Nosivost asistentskog elem.:              maksimalno 1 kg

 

Masa:

Stomatološki uređaj:              do 280 kg bruto, 230 kg neto

 

Sastavni dijelovi:

1)      Stolica prilagođena djeci i odraslima; pogodna za fizički hendikepirane pacijente.
Meko tapecirana, ergonomski oblikovana i udobna s naslonom za glavu podesivim u dvije osi.
Brzo i lako se može prilagoditi operateru dešnjaku ili ljevaku.
Najniža pozicija stolice 350 mm od plohe poda; najviša pozicija 830 mm.
Dvostruke komande, mogućnost memoriranja položaja, anti-šok položaj.

2)      Nožna kontrola, laka za upotrebu, oslobađa ruke. Kontrolira sve funkcije stolice i instrumenata.

3)      Stojni element s elektronskim komandama, displejem, tacnom za instrumente, 4 modula za instrumente i pripremom za ugradnju petog.

4)      Fontanski dio sa asistentskim elementom s komandama, punjačem čaše i fontanom (raspon rotacije od 60°), odvodnim sustavom i zračnom sisaljkom. Opremljen sustavom za dezinfekciju crijeva svih nasadnih instrumenata.

5)      Operacijsko svjetlo s halogenom lampom, homogeno osvjetljenje, kontinuirana kontrola intenziteta, fleksibilno s lakim pozicioniranjem. Intenzitet svjetlosti: 25000 lux.

6)      Komplet nasadnih instrumenata sa integriranim izvorom svjetla:

a)      Trofunkcijski metalni puster (voda, zrak, sprej)

b)      Adapter/kuplung za turbinu s integriranim izvorom svjetla i nepovratnim ventilom

c)      Turbina s keramičkim ležajevima, integriranim svjetlovodom i filterom vode.
P > 17W, visina glave <13,7mm, 19°/100° kombinacija kuteva, <63dB(A)

d)     Mikromotor bez četkica(BLDC), 22V~, 40000°/min, >2,6Ncm, integriran izvor svjetla

e)      Kolenjak sa integriranim svjetlovodom za brzine do 40000°/min, prijenosnim omjerom 1:1, automatskim prihvatom svrdla

f)       Piezoelektrični skidač kamenca s integriranim svjetlom intenziteta 25000lux.

7)      Ergonomski oblikovana terapeutska stolica s kontrolama za podešavanje visine sjedalice i položaja leđa.

 

Jamstvo za medicinski uređaj:

-          Na stolicu 24 mjeseca

-          Na instrumente 24 mjeseca

-          Na mikromotore  36 mjeseci

 

Uz potpisanu specifikaciju stomatološke stolice dostaviti:

-          minimalno jedan (1) serviser osiguran sa certifikatom za servisiranje ponuđenog proizvoda,

-          izvorno jamstvo proizvođača,

-       potvrdu o registraciji ponuđenog proizvoda  od Agencije za lijekove i medicinska sredstva

Aneks 1

OBRAZAC ZA PONUDU

 

Broj nabave: 2423 /12-1/15.

Broj obavijesti na Portalu javnih nabava:

Broj ponude: ________________

Datum: _____________________

UGOVORNO TIJELO:

Naziv ugovornog tijela:

 

Adresa:

 

Sjedište:

 

PONUDITELJ

Naziv i sjedište ponuditelja:

(ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)

 

Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuditelja:

(ukoliko se radi o grupi ponuđača)

 

 

Adresa:

 

 

IDB/JIB:

 

 

Broj žiro računa:

 

 

Je li ponuditelj u sustavu PDV:

 

 

Adresa za dostavu pošte:

 

 

E – mail:

 

 

Kontakt osoba:

 

 

Broj telefona:

 

 

Broj faksa:

 

 

IZJAVA PONUDITELJA

U postupku javne nabavke koji ste pokrenuli objavom na Portalu javnih nabava dana ____________, dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo sljedeće:

 

1. CIJENA PONUDE

Ukupna cijena naše ponude iznosi:

Ukupna cijena bez PDV-a: ______________________________________ KM ili slovima_________________________________________________________________KM.

Popust u iznosu od _________% tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi___________KM ili slovima ______________________________________ KM.

PDV (17%): ________________ KM ili slovima __________________________KM.

Ukupna cijena s PDV-om: ___________________________________ KM ili slovima_________________________________________________________________KM.

2. Prihvaćamo sve uvjete definirane ovom tenderskom dokumentacijom bez ikakvih rezervi i ograničenja. U prilogu dostavljamo obrazac za cijenu ponude koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlike u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

3.  Ako naša ponuda bude najuspješnija obavezujemo se dostaviti dokaze o ispunjavanju kvalifikacijskih uvjeta za koje smo priložili izjave, u skladu sa uvjetima propisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

M.P.

OVLAŠTENA OSOBA PONUDITELJA

___________________________

(ime i prezime)

____________________________

(potpis

Aneks 2

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE

Stomatološke stolice

Broj nabave: _____________________

Naziv ponuditelja: _____________________

Ponuda br. __________________________

Datum: ________________

 

 

Redni broj

Opis robe

Količina

(komada)

Cijena bez PDV-a

1.

Stomatološka stolica sukladno tehničkoj specifikaciji

1

 

Cijena ponude, bez PDV-a

 

Popust na cijenu ponude, bez PDV-a

 

Cijena s uračunatim popustom,  bez PDV-a

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

1. Cijena mora biti izražena u KM.

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorno tijelo treba platiti dobavljaču. Ugovorno tijelo ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

 

 

M.P.

 

OVLAŠTENA OSOBA PONUDITELJA

___________________________

 

 

Aneks 3

POVJERLJIVE INFORMACIJE

 

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremensko razdoblje u kojem će te informacije biti povjerljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis i pečat dobavljača

_______________________

 

 

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane člankom 11. Zakona.

Aneks 4

I Z J A V A

O OBVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG

Naziv ponuditelja: ___________________________________________________

 

Adresa ponuditelja: __________________________________________________

 

ID broj ponuditelja: __________________________________________________

Pod punom materijalnom, moralnom i kaznenom odgovornošću, kao ponuditelj u postupku javne nabave, broj: ________, a kojeg provodi Dom zdravlja Tomislavgrad, a u skladu sa Odlukom o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg objavljenog u „Službenom glasniku BiH“, broj: 103/14 od dana 30. 12. 2014. godine, prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije

I Z J A V LJ U J E M

Da je pravna/fizička osoba koja dostavlja ovu ponudu domaća sa sjedištem u BiH i da najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine, te da ćemo u ovom postupku javne nabave, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji dobavljač, pravovremeno dostaviti dokaz o zadovoljavanju uvjeta za izdavanje certifikata o „bh porijeklu“,  za nabavu stomatološke stolice za potrebe Doma zdravlja Tomislavgrad, izdan od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine ili druge nadležne gospodarske komore, kojim dokazujemo da podliježemo primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

U____________________, ____________ godine.

 

Potpis odgovorne osobe

i pečat ponuditelja

______________________

Aneks  5

IZJAVA

 

O ispunjenosti uvjeta iz članak 45.stavak 1 od a) do d)

Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

 

Ja  niže potpisani ____________________________ , sa osobnom iskaznicom

 

broj:___________ izdatom od _______________, u svojstvu predstavnika poduzeća

 

____________________________ID broj:_______________čije sjedište se nalazi u ________

 

na adresi ___________________, a kojeg provodi ugovorno tijelo _______________________

 

za koji je objavljena obavijest o javnoj nabavi  broj:__________________ u „Službenom glasniku

 

BiH“ broj: , a u skladu sa člankom 45. stavak 1. i 4 pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću:

 

IZJAVLJUJEM

 

Ponuditelj ___________________________ u navedenom postupku javne nabave, kojeg predstavljam, nije

 

a) pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prijevare ili pranja novca sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije,

 

b) pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom likvidacijskog postupka,

 

c) propustio ispuniti obveze u vezi s plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije,

 

d) propustio ispuniti obveze u vezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije.

 

U navedenom smislu sam upoznat sa obvezom ponuditelja da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz članka 45. stavak 2. točke od a) do d) na zahtjev ugovornog tijela i u roku kojeg odredi ugovorno tijelo sukladno članku 72. stavak 3 točka a).

 

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno uporabe neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno kaznenim zakonom u BiH te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje osobna sposobnost iz članka 45. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koju su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuditelja (pravne osobe) i od 200,00 do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuditelja.

 

Također, izjavljujem da sam svjestan da ugovorno tijelo koje provodi navedeni postupak javne nabave sukladno članku 45.stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH u slučaju sumnje u točnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere točnosti iznesenih informacija kod nadležnih tijela.

 

 

Izjavu dao:

_______________

 

 

Aneks 6

IZJAVA

 

O ispunjenosti uvjeta iz članak 49. stavak 1. točka c)

Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

 

Ja, nižepotpisani  ____________________ (ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj : ____________________  izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ___________________________________

( položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti),

ID broj : ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (grad/općina), na adresi ____________________ (ulica i broj), kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabave __________________________________________ (navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave), a kojeg provodi ugovorno tijelo __________________________________ (navesti točan naziv ugovornog tijela), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavi (ako je objavljeno obavještenje) broj : ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj : ____________________, a u skladu s člankom 49. točka c) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu o:

c) angažiranom tehničkom osoblju i tehničkim tijelima za poslove postavljanja i instalacije robe, a za koje se ne može zahtijevati da su uposleni kod kandidata/ponuditelja;

Navesti precizne podatke vezane za zahtjeve iz tenderske dokumentacije:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno uporaba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članaka 48. do 51. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuditelje (pravnu osobu) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuditelja.

Izjavu dao :

____________________

Mjesto i datum davanja izjave :

____________________

Potpis i pečat nadležnog organa :

___________________

Aneks 7

 

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISU

Naziv ponuditelja: ___________________________________________________

 

Adresa ponuditelja: __________________________________________________

 

ID broj ponuditelja: __________________________________________________

Pod punom materijalnom, moralnom i kaznenom odgovornošću, kao ponuditelj u postupku javne nabave, broj: ________, a kojeg provodi Dom zdravlja Tomislavgrad za nabavu stomatološke stolice izjavljujem da možemo ponuditi stomatološku stolicu sukladno karakteristikama iz tehničke specifikacije te nudimo:

 

jamstvo za medicinski uređaj:

-          na stolicu 24 mjeseca

-          na instrumente 24 mjeseca

-          na mikromotore  36 mjeseci

-          minimalno jedan (1) serviser osiguran sa certifikatom za servisiranje ponuđenog proizvoda,

-          izvorno jamstvo proizvođača,

-       potvrdu o registraciji ponuđenog proizvoda  od Agencije za lijekove i medicinska sredstva

Izjavu dao:

_______________

 

Aneks 8

 

Temeljem članka 64. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni  glasnik BiH“, broj: 39/14), Dom zdravlja Tomislavgrad, zastupan po ravnatelju dr. Ivanu Bagariću, a nakon provedenog  konkurentskog  postupka za nabavu stomatološke stolice,  kao ugovorno tijelo, zaključuje

Ugovorne strane:

___________________________, kao prodavatelj, s jedne strane  kojeg  zastupa  direktor

_______________________

Dom zdravlja Tomislavgrad, kao kupac s druge strane, kojeg zastupa  dr. Ivan Bagarić, zaključili su :

 

UGOVOR O

KUPOPRODAJI STOMATOLOŠKE STOLICE

Članak 1.

Ugovor se sklapa na temelju Odluke o odabiru ponuditelja u postupku javne nabave

Broj: _______________________________ od _____________________2015. godine.

 

Članak 2.

 

Predmetom ovog ugovora utvrđuju se međusobna prava i obveze među ugovornim stranama u obavljanju poslova koji se odnose na nabavu, isporuku i montažu stomatološke stolice ________________________, sukladno specifikaciji i ponudi dostavljenoj u tenderskoj  dokumentaciji, a koja je sastavni dio ovog ugovora.

 

Članak 3.

 

Kupac se obvezuje da će za isporuku iz članka 1. ovog ugovora blagovremeno dostaviti narudžbenicu poduzeću  _____________________.

 

 

Članak 4.

Prodavatelj ______________________ , se obvezuje da  će  robu iz članka 1. ovog Ugovora isporučiti u roku od  navedenom u tenderskoj dokumentaciji.

Članak 5.

 

Kupac se obvezuje da će račun platiti u roku od _______ dana  po  računu za isporučenu robu, sukladno cijeni iskazanoj u ponudi prodavatelja, a koja iznosi:

Ukupna cijena za robu iz članka 1. ovog Ugovora iznosi:

_______________________ (slovima: ___________________________________) bez PDV-a,

PDV u iznosu od ______________ (slovima:________________________________), što ukupno s PDV-om iznosi:

-  _____________ (slovima: _____________________________).

 

Ugovorena cijena je fiksna i ne podliježe promjenama ni pod kojim uvjetima.

 

Prodavatelj se obvezuje da će isporučiti robu u skladu s ponudom.

Članak 6.

Kvaliteta se utvrđuje prilikom primopredaje sanitetskog vozila što se potvrđuje potpisom na računu – otpremnici.

 

Članak 7.

U slučaju kašnjenja isporuke, dobavljač plaća penale u visini od 1% od vrijednosti robe za svaki dan kašnjenja, s tim da ukupni iznos penala ne može prijeći 10% vrijednosti Ugovora.

 

Član 8.

Jamstvo prodavatelja za isporučenu robu je:

-          Na stolicu 24 mjeseca

-          Na instrumente 24 mjeseca

-          Na mikromotore  36 mjeseci

 

Ova obaveza prodavatelja ne odnosi se na kvarove koji nastupaju kao posljedica nestručnog rukovanja koja nije u skladu s uputstvom o rukovanju.

 

Članak 9.

Ukoliko kupac ocijeni da prodavatelj nije u stanju kvalitetno izvršiti preuzete obaveze, odnosno ukoliko ponuđena roba nije u skladu s datom ponudom iz članka 1. ovog Ugovora, kupac može jednostrano bez suglasnosti prodavatelja raskinuti ovaj ugovor.

Članak 10.

 

Na ostala prava i obaveze ugovornih strana, koja nisu regulirana ovim ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 11.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove pri realizaciji ovog Ugovora rješavati mirnim putem, u suprotnom,  nadležan je Općinski sud u Livnu.

 

Članak 12.

Na međusobna prava i obveze koji nisu uređeni ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

 

Članak 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

 

Broj:

Tomislavgrad,                    2016.

Za   Dom zdravlja Tomislavgrad

Direktor                                                                                Ravnatelj

________________                                                     _______________________                                                                                                                                                                                                                                                                                         dr. Ivan Bagarić

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.