Javna nabava novog putničkog motornog vozila za potrebe Doma zdravlja Tomislavgrad

DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Predmet:    Javna nabava novog putničkog motornog vozila za potrebe Doma zdravlja Tomislavgrad

Vrsta   postupka:      Konkurentski zahtjev

Broj tenderske dokumentacije:  JN 91-1/1 -16.

Obavijest o nabavi na portalu e-nabave: 629-7-1-1-3-1/16

Veljača, 2016. godine

SADRŽAJ

 1. OPĆI   PODACI..................................................................................... 5

Podaci  o ugovornom tijelu.............................................................................. 5

Podaci o osobi zaduženoj za kontakt................................................................. 5

Definicije  pojmova.......................................................................................... 5

Popis gospodarskih subjekata sa kojima je ugovorno tijelo u  sukobu interesa. 6

Redni  broj  nabave........................................................................................ 6

Podaci  o  postupku javne nabave.................................................................... 6

 1. PODACI  O  PREDMETU  JAVNE NABAVE................................................. 7

Opis  predmeta  nabave.................................................................................. 7

Tehnička   specifikacija.................................................................................... 8

Mjesto   isporuke........................................................................................... 9

Rok   isporuke............................................................................................... 9

Alternativne   ponude..................................................................................... 9

 1. UVJETI  ZA  KVALIFIKACIJU................................................................. 10

Uvjeti  za  kvalifikaciju i dokazi......................................................................... 10

Osobna sposobnost – članak  45. Zakona.......................................................... 9

Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti – članak  46. Zakona................... 12

Ekonomska i financijska sposobnost – članak  47. Zakona................................... 12

Tehnička i profesionalna sposobnost - članak  49. Zakona.................................. 13

Posebno definirani uvjeti za kvalifikaciju ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja 13

 1. PODACI  O  PONUDI........................................................................   15

Sadržaj ponude i način  pripreme ponude........................................................ 15

Način  dostavljanja  ponude........................................................................... 16

Cijena   ponude........................................................................................... 16

Kriterij  za dodjelu ugovora............................................................................. 17

Jezik  i  pismo.............................................................................................. 17

Razdoblje važenja  ponude............................................................................ 17

Mjesto, datum i vrijeme za  prijem ponuda....................................................... 18

Mjesto, datum i vrijeme  otvaranja ponuda....................................................... 18

Nacrt   ugovora............................................................................................ 19

Zabrana   pregovora...................................................................................... 19

 1. OSTALI   PODACI............................................................................. . 19

Jamstvo za  uredno  izvršenje ugovora............................................................ 19

Podugovaranje............................................................................................. 19

Rok za donošenje odluke o rezultatu  postupka nabavke.................................... 20

Rok, način i uvjeti plaćanja  izabranom ponuditelju............................................ 20

Povjerljivost  dokumentacije gospodarskih subjekata......................................... 20

Preferencijalni  tretman  domaćeg................................................................. 21

Pojašnjenje TD........................................................................................... 21

Sukob  interesa/korupcija............................................................................ 22

Izmjene  i dopune TD................................................................................. 22

Preuzimanje TD.......................................................................................... 22

Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske cijene.......... 22

Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude........................................ 23

Potpisivanje   ugovora................................................................................. 23

Pouka  o pravnom lijeku............................................................................... 23

 

PRILOZI

Sukladno članku 53. i 88. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članku 3. Naputka za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 20/14) i Odluke o nabavi motornog vozila broj: 71/1-16 od 21.1.2016. godine pripremljena je sljedeća

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA JAVNU NABAVU NOVOG PUTNIČKOG VOZILA ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

1.   OPĆI PODACI

1.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ugovornog tijela:  DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Adresa: Dr. Mije Ferića bb, 80240 Tomislavgrad

Identifikacijski broj: 4281038160005

Broj bankovnog računa: 1610000016730377  koji se vodi kod Raiffeisen bank d.d.

Telefon:  034/356-144

Faks:     034/356-123

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Marija Lučić, dipl.iur.

Telefon: 034/356-144, Fax:        034/356-123,

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Definicije pojmova / skraćenica

Pojmovi / skraćenice koji se koriste u ovoj tenderskoj dokumentaciji imaju slijedeća značenja: “Ovlaštena osoba / osobe” – osoba / osobe koje/a je ugovorno tijelo ovlastilo da djeluje/u u njegovo ime i osoba / osobe koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuditelja;

“Ugovorno tijelo” – Dom zdravlja Tomislavgrad;

“Zakon” – Zakon o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14);

“Postupak nabave”– postupak koji provodi ugovorno tijelo na osnovu ove tenderske dokumentacije;

“Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona;

“Ponuditelj” – gospodarski subjekt koji može biti fizička ili pravna osoba ili grupa ponuditelja

koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom; “Dobavljač” – gospodarski subjekt kojem je nakon postupka javne nabavke dodijeljen ugovor o javnoj nabavi;

“TD” – ova tenderska dokumentacija.

Postupak nabave će se provesti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su  doneseni u skladu sa Zakonom i ovom TD.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog tijela i gospodarskih subjekata obavljat će se u pisanom obliku, putem poštanske pošiljke, telefaksa, elektronske pošte / e-pošta, ili kombinacijom tih sredstava.

Informacije u vezi sa postupkom javne nabave, kao što su informacije vezane za uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu se dobiti isključivo od nadležnih kontakt osoba ili službe u ugovornom tijelu zadužene za kontakt iz ove točke. U suprotnom razmjena informacija nije valjana.

1.3. Popis gospodarskih subjekata sa kojima je ugovorno tijelo u sukobu interesa

1.3.1. Kod ugovornog tijela ne postoje gospodarski subjekti, koji se u ovom postupku javne nabave, mogu pojaviti kao sudionici, a koji su isključeni iz postupka javne nabave zbog postojanja sukoba interesa, u skladu sa člankom 52. st. (4) i (5) Zakona.

Redni broj nabave:   JN-91-1/1 -16.

Podatci o postupku javne nabave

Vrsta postupka javne nabave: KONKURENTSKI  ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 23.000,00 KM

Vrsta ugovora o javnoj nabavi (robe/usluge/radovi): ROBE

Okvirni sporazum (ukoliko je predviđeno zaključenje okvirnog sporazuma i s koliko gospodarskih subjekata je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma):

Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Ugovor – sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor s rokom isporuke motornog vozila od petnaest (15) dana od dana njegovog zaključenja.

2.   PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVE

Opis predmeta nabave

Predmet nabave je nabava novog putničkog automobila za potrebe Doma zdravlja Tomislavgrad

Oznaka i naziv iz JRJN 34113200-4 – terenska vozila

Predmet nabave nije podijeljen na lotove.

U ponudi moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano u Prilogu 3 TD Obrazac za cijenu ponude.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuditelja koji preda ili sudjeluje sa više ponuda, samostalno ili u okviru skupine ponuditelja, bit će odbačene (sve ponude u kojima je sudjelovao)

2.2 Tehnička specifikacija

Ova tehnička specifikacija sadrži jednu stavku i dobavljači koji podnose svoje ponude moraju dati svoje ponude za ovu stavku.

RED BROJ

OPIS MOTORNOG VOZILA

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUTNIČKO VOZILO

Vrstа vоzilа: Putničkо mоtоrnо vоzilо

Brој sјеdištа: 5

Brој vrаtа: 5

Bоја vоzilа: bijela

МОТОR

 

Vrsta motora: Turbo-diesel

 

Pogonsko gorivo: diesel

 

Zаprеminа motora: max. 1500 ccm

 

Snаgа mоtоrа: od 60 do70 kW

 

МЈЕNJАČ / PОGОN

 

Vrstа mјеnjаčа: ručni, min. 6 brzina + R

Oblik karoserije: terenski

Pogon: 4x2

 

 

DIМЕNZIЈЕ VОZILА

 

Visina: max. 1695 mm

Dužina: od 4300 mm

Širina: do 2000 mm

Zаprеminа prtlјаžnikа: min 450 l

Prosječna potrošnja: od 4,5 do 5,2

 

 

a)   OPIS SERIJSKE OPREME:

 

 

 • centralno zaključavanje daljinsko
 • servo (hidraulički) upravljač
 • ABS - sustav protiv blokiranja točkova pri kočenju
 • ESP – sustav za kontrolu stabilnosti vozila
 • prednji zračni jastuci za vozača i suvozača
 • bočni zračni jastuci za vozača i suvozača
 • električni podizači stakla naprijed
 • mogućnost ekološke vožnje
 • klima uređaj
 • uzdužni krovni nosači
 • prednja svjetla za maglu
 • Norma o zaštiti okoliša: Euro 6
 • Rezervna guma
 • el. blokada motora sa imobilizerom
 • ESC
 • djeljivo zadnje sjedište
 • putno računalo
 • elektr. podizači prednjih prozora
 • sjedište vozača podesivo po visini(nije obavezno)
 • grijani i el. podesivi vanjski retrovizori(nije obavezno)
 • maglenke
 • klimatik klima uređaj
 • radio CD MP3 player
 • trokraki upravljač sa kromiranim detaljima
 • kućište retrovizora u boji vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garancija na vozilo: minimalno 5 godina.

Mjesto isporuke je: Dom zdravlja Tomislavgrad, dr. Mije Ferića bb, 80240 Tomislavgrad Vozilo treba biti ocarinjeno i oporezovano (PDV 17%).

Rok isporuke: odabrani ponuditelj je dužan izvršiti isporuku vozila u skladu sa uvjetima propisanim u ponudi i ovoj TD u roku najkasnije do 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

Alternativne ponude

Ponuditeljima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

Dostavljanje osnovne i alternativne ponude ili više alternativnih ponuda od jednog ponuditelja, razlog je za odbijanje te ponude.

3.   UVJETI ZA KVALIFIKACIJU I POTREBITI  DOKAZI

3.1. Uvjeti za kvalifikaciju i dokazi

Da bi sudjelovao u konkretnom postupku javne nabave, ponuditelj mora zadovoljavati minimalne kvalifikacijske uvjete i to:

a)        da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u smislu odredbe članka 45. Zakona;

b)       da je registriran za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u svezi sa predmetom ove nabave i/ili da je registriran u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim  registrima, prema članku 46. Zakona;

c)        da ispunjava uvjete ekonomske i financijske sposobnosti i

d)       da je tehnički i profesionalno sposoban za realiziranje predmetnog ugovora.

3.2. Osobna sposobnost – članak 45. Zakona

3.2.1. U svrhu dokazivanja osobne sposobnosti ponuditelj je dužan dokazati da:

a)         u kaznenom postupku nije osuđen pravomoćnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b)           nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c)          je ispunio obveze u svezi sa plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

d)          je ispunio obveze u svezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta osobne sposobnosti, ponuditelj je dužan dostaviti

Izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar ili općina), da se na njega ne odnose slučajevi definirani točkom 3.2.1. od a) do d) tenderske dokumentacije.

Datum Izjave i ovjere iste ne smije biti stariji od 15 dana od dana predaje ponude.

Obrazac Izjave o ispunjenosti uvjeta osobne sposobnosti je sastavni dio TD - Prilog 5.

3.2.2. Ponuditelj kojem bude dodijeljen ugovor u predmetnom postupku nabave dužan je dostaviti slijedeće dokaze (dokumente) u svrhu dokazivanja činjenica navedenih u Izjavi i to:

a)   uvjerenje iz kaznene evidencije nadležnog suda da u kaznenom postupku nije osuđen pravomoćnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

b)  uvjerenje ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

c)  potvrdu ili uvjerenje nadležne porezne uprave ili, ukoliko se radi o ponuditelju koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrdu ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da  uredno izmiruje obaveze za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d)  potvrdu ili uvjerenje nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obvezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Ukoliko ponuditelj ima zaključen sporazum o reprogramiranju obaveza, odnosno odgođenom plaćanju obaveza po osnovu doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i/ili indirektne poreze, dužan je dostaviti sporazum nadležne institucije/a da u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

Ponuditelj je dužan dokaze iz točke 3.2.2. dostaviti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja obavjesti o dodjeli ugovora. Dokazi moraju sadržavati potvrdu da je ponuditelj u momentu predaje ponude ispunjavao uvjete koji se traže TD. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz članka 45. Zakona. Dokazi se dostavljaju u originalu ili kao ovjerena preslika originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan/datum, koji je ugovorno tijelo, odredio u ovoj TD kao dan/datum za prijem ponuda).

Ukoliko ugovorno tijelo posumnja u postojanje okolnosti vezanih za osobnu sposobnost ponuditelja iz točke 3.2.1. TD, ugovorno tijelo će se obratiti nadležnim tijelima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije iz točke 3.2.2. i date Izjave iz točke 3.2.1. TD.

Ukoliko ponuditelj u ponudi ne dostavi Izjavu iz točke 3.2.1. TD, ili ne dostavi dokaze iz točke 3.2.2. TD, ili se ne dostave na način tražen TD, isti će biti isključen iz daljeg sudjelovanja u postupku zbog neispunjavanja uvjeta za kvalifikaciju.

U skladu sa člankom 45. stavak (5) Zakona ugovorno tijelo će odbiti ponudu, ako na bilo koji način, dokaže da je ponuditelj bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tijekom perioda od tri godine prije početka postupka, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju  u izvršavanju  bitnih  zahtjeva ugovora  koji  su  doveli  do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara gospodarskog subjekta određene težine.

3.3. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti - članak 46. Zakona

3.3.1. Ponuditelj je, u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dužan u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registriran ili potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u svezi s predmetom nabave, kako slijedi:

-   ponuditelj iz BiH koji je gospodarski subjekt / poduzeće / pravna osoba: aktuelni izvod o registraciji iz sudskog registra. Aktuelni izvod iz sudskog registra mora sadržavati sve podatke, za koje je, prema važećim propisima o registraciji, propisano da ih takav dokument sadrži;

-   ponuditelj iz BiH koji je fizička osoba / obrtnik - poduzetnik: odgovarajući dokument o registraciji izdat od nadležnog tijela prema važećim propisima o obrtnicima / poduzetnicima. Dokument o registraciji mora biti dostavljen u osnovnom tekstu, sa svim eventualnim izmjenama i dopunama;

-   ponuditelj čije je sjedište izvan BiH: odgovarajući dokument koji je ekvivalentan dokumentima iz prethodnih alineja izdat od nadležnog tijela prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registriran ponuditelj, a kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne nabave.

3.3.2 Dokazi iz točke 3.3.1 se dostavljaju kao original ili ovjerena preslika, s tim da datum izdavanja originala nije stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan / datum koji je ugovorno tijelo odredio u  tenderskoj dokumentaciji kao dan / datum za prijem ponuda).

3.4. Ekonomska i financijska sposobnost - članak 47. Zakona

3.4.1. Ponuditelj je, u svrhu dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti, dužan dokazati:

a)        da je transakcijski bankarski račun ponuditelja aktivan i

b)       da ukupan godišnji promet u 2015. godini, odnosno od početka poslovanja, ako je kandidat registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od godinu  dana,  nije  ispod dvostrukog iznosa procjenjene vrijednosti nabave.

3.4.2. Ponuditelj je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica navedenih u prethodnoj točci i to:

a)              odgovarajući dokument/dokaz koji izdaje banka ponuđača ili druga financijska institucija (npr. Centralna banka BIH), u skladu s pozitivnim propisima, a kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta da je transakcijski bankarski račun ponuditelja aktivan.

b)            izjavu o ukupnom prometu ponuditelja u 2015. godini, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je kandidat registriran odnosno počeo sa radom prije manje od godinu dana;

3.4.3. Dokazi iz točke 3.4.2 dostavljaju se kao obične preslike zajedno sa Izjavom o ispunjenosti uvjeta ekonomske i finansijske sposobnosti potpisanom i ovjerenom od strane ponuditelja.

Obrazac Izjave o ispunjenosti uvjeta ekonomske i financijske sposobnosti je sastavni dio TD- Prilog 6.

3.4.4. Ponuditelj je dužan dokaze iz točke 3.4.2 dostaviti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja obavijesti o dodjeli ugovora. Dokazi moraju sadržavati potvrdu da je ponuditelj  u trenutku predaje ponude ispunjavao uvjete koji se traže TD. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu Izjavu iz članka 47. Zakona. Dokazi se dostavljaju original ili kao ovjerena preslika originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan/datum, koji je ugovorni organ, odredio u ovoj TD kao dan/datum za prijem ponuda).

3.5. Tehnička i profesionalna sposobnost – članak  49. Zakona

3.5.1 Što  se tiče tehničke i  profesionalne sposobnosti, ponuditelji trebaju ispuniti slijedeće minimalne uvjete koji se mogu  potvrditi s dokazima iz članka 49. Zakona, a to su:

a)  ponuditelj  treba   posjedovati vlastiti servis ili ovlašteni servis s kojim ima potpisan ugovor o poslovnoj suradnji za motorno vozilo koje je predmet nabave

3.5.2. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuditelja će se izvršiti temeljem slijedećih izjava i dokumenata koje su ponuditelji dužni dostaviti:

a)   potpisanu i  od strane ponuditelja ovjerenu Izjavu  da  posjeduje vlastiti servis ili ovlašteni servis s kojim ima potpisan ugovor o poslovnoj suradnji za motorno vozilo koje je predmet nabave

3.5.3 Ponuditelj je dužan dostaviti u sastavu ponude originale ili ovjerene preslike dokumenata kojim dokazuje tehničku  i profesionalnu sposobnost.

Posebno definirani uvjeti za kvalifikaciju ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja

Grupa ponuditelja, odnosno svaki član grupe dostavlja ponudu na sljedeći način:

Dokumenti koji su navedeni pod točkama 3.2 (osobna sposobnost), 3.3 (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) i 3.4 (ekonomska i financijska sposobnost) TD moraju se posebno dostaviti/pripremiti za svakog člana grupe ponuditelja.

Članovi grupe ponuditelja mogu dostaviti jedan set/paket dokumenata koji su navedeni u točki 3.5 (tehnička i profesionalna sposobnost) ove TD, kao i ostalih dokumenata, koji su traženi TD.Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu, ne može biti član grupe ponuditelja u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponuditelja ne može biti član druge grupe ponuditelja u istom postupku javne nabave. U suprotnom će ugovorno tijelo odbaciti obje ponude kao nedopuštene.

Članovi grupe ponuditelja solidarno odgovaraju za sve obaveze grupe ponuditelja.

4.   PODACI O PONUDI

4.1. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuditelji su obvezni pripremiti ponude u skladu sa uvjetima koji su utvrđeni u ovoj TD. Ponude koje nisu u skladu sa ovom TD će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu sa člankom 68. Zakona. Ponuditelj ne smije mjenjati ili nadopunjavati tekst TD.

Ponuditelji snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja u postupku javne nabave.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerirane (osim tiskane literature, brošura, kataloga i sl.). Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Izuzetno od prethodnog stava, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerirani na način da je osiguran kontinuitet numeriranja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uvjeta i drugih zahtjeva utvrđenih u obavjesti o nabavi i ovoj TD.

4.1.1. Ponuda treba sadržavati sljedeće elemente:

Izjava tehnička specifikacija Prilog 1

Obrazac za dostavljanje ponude i izjavu ponuditelja, popunjeni, potpisani i ovjereni u skladu sa formom koja je dana u Prilogu 2 TD;

Obrazac za cijenu ponude popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je dana u Prilogu 3 TD;

Dokumentacija koja se odnosi na kvalifikaciju ponuditelja, uvjeti i dokumenta-izjave koje se traže u točki 3. TD;

Obrazac za povjerljive dokumente, propisno popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja u skladu sa formom koja je data u Prilogu 4 TD. Ukoliko ponuditelj ne dostavi ovaj obrazac, ugovorno tijelo će smatrati da ponuda ne sadrži povjerljive dokumente;

Pismena izjava ponuditelja u svezi sa člankom 52. Zakona i točkom 5.8. TD – Sukob interesa, prema obrascu iz Priloga 7. TD;

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg detaljno navedeni u točki 5.6. TD;

Navodi o podugovaračima u skladu sa točkom 5.2. TD, u slučaju da ponuditelj ima namjeru podugovarati dio nabave;

Popunjen nacrt ugovora dat u Prilogu 9 TD;

Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu – sadržaj ponude.

4.2. Način dostavljanja ponude

Ponuda bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom tijelu, na adresi navedenoj u TD, do datuma i vremena navedenog u obavjesti o nabavi i TD. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su nepravovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuditelju.

Ponuda se dostavlja putem pošte na adresu ugovornog tijela navedenu u ovoj TD ili  na protokol ugovornog tijela u zatvorenoj kuverti ili paketu.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

naziv i adresa ugovornog organa,

naziv i adresa ponuditelja u lijevom gornjem kutu kuverte,

evidencijski broj nabave,

naziv predmeta nabave,

naznaka "ne otvaraj".

Svaki ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu.

Ponuditelj dostavlja ponudu u originalu i jednoj preslici, na kojima će jasno pisati: “ORIGINAL PONUDE” i “PRESLIKA PONUDE”. Original ponude i preslika ponude  dostavljaju se zajedno i trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj kuverti, sa pečatom ili potpisom ponuditelja te imenom i adresom ponuditelja. U slučaju razlika između originala i preslike ponude, vjerodostojan je original ponude.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

4.3. Cijena ponude

Ponuditelj treba popuniti obrazac za cijenu ponude koji se nalazi u Prilogu 2 TD. Ponuditelji su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definirani u obrascu. U slučaju da ponuditelj propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukupna cijena mora isto biti izražena u Obrascu za dostavljanje ponude Prilog 2 i Obrascu za cijenu ponude Prilog 3. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz Obrasca za cijenu ponude.

Ponuditelj izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM).

Cijena ponude obuhvaća sve stavke iz obrasca za cijenu ponude. Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Cijena koju navede ponuditelj neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorno tijelo će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

Ponuditelj može dati popust na ponudu, pod uvjetom da ga iskaže posebno kako je to definirano u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude. Ukoliko ponuditelj ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu, smatrat će se da nije ponudio popust. Ukoliko ponuditelj u Obrascu za ponudu uvjetuje popust takva ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Ukoliko ponuditelj nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV u obrascu za cijenu ponude, a na mjestu gdje je predviđen upis pripadajućeg iznosa PDV-a, upisuje 0,00. Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

4.4. Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij dodjele ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.

4.5.       Jezik i pismo ponude

4.5.1 Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuditelja i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Tiskana literatura, brošure, katalozi ili slično mogu se priložiti bez prevoda ukoliko su na engleskom jeziku.

4.6. Razdoblje važenja ponude

Ponude moraju važiti devedeset (90) dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. U periodu važenja ponude, ugovorno tijelo ima pravo tražiti od ponuditelja, u pisanoj formi, da produže razdoblje važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuditelji mogu odbiti takav zahtjev.

Ponuditelj koji pristane produžiti razdoblje važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorno tijelo, produžit će se razdoblje važenja. U periodu produženja važenja ponude ponuda se ne smije mijenjati.

Ako ponuditelj ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog tijela u svezi produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti period važenja ponude, smatra se da je ponuditelj odbio zahtjev ugovornog tijela, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljnjem toku postupka.

Ako ponuditelj u ponudi ne navede razdoblje njenog važenja, smatra se da ponuda važi za razdoblje naznačeno u TD.

4.7. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Dom zdravlja Tomislavgrad, Mije Ferića bb, 80 240 Tomislavgrad, najkasnije do 29. 2. 2016. godine do 11:00 sati.

Svaka blagovremeno dostavljena ponuda upisuje se u zapisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u zapisnik o zaprimanju ponuda te dobija redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude. Zapisnik o zaprimanju ponuda je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda. Na omotnici ponude upisuje se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja, sa prijemnim pečatom zaprimanja.

Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude ugovorno tijelo mu je obvezno o tome izdati potvrdu. Potvrda sadrži najmanje podatke o ugovornom tijelu, ponuditelju, predmetu nabave za koji se odnosi ponuda, izmjena i/ili dopuna ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude te datumu i vremenu zaprimanja.

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena na adresu ugovornog tijela naznačenu u TD, do datuma i vremena navedenog u obavjesti  o nabavi i TD.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u zapisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod ugovornog tijela kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Do trenutka javnog otvaranja ponuda nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

4.8. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se održati u sjedištu Doma zdravlja Tomislavgrad, Mije Ferića bb, 80240 Tomislavgrad, ured Pravne službe, dana 29. 2. 2016. godine u 12:00 sati, u nazočnosti ponuditelja koji žele sudjelovati.

Ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sve druge zainteresirane osobe mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Zapisnik sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od tri (3) dana će se dostaviti svim ponuditeljima koji su u roku dostavili ponude.

Na javnom otvaranju ponuda nazočnim ponuditeljima će se priopćiti slijedeće informacije:

-   naziv ponuditelja;

-   ukupna cijena navedena u ponudi;

-   popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan;

-    potkriteriji koji se vrednuju u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ako je kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda).

Kako bi mogli potpisati i preuzeti Zapisnik sa otvaranja ponuda i obavljati druge pravne radnje zastupanja interesa ponuditelja na otvaranju ponuda predstavnici ponuditelja moraju imati ovlaštenje za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda u ime ponuditelja, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe.

4. 9. Nacrt ugovora

Ponuditelj treba popuniti nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi i čini sastavni dio ponude.

Ugovorno tijelo će dostaviti na potpis izabranom ponuditelju prijedlog ugovora u roku od deset (10) dana od dana okončanja postupka javne nabave.

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i Zakonom o obveznim odnosima.

Zabrana pregovora

Sa ponuditeljima se neće obavljati nikakvi pregovori u svezi sa ponudama. Međutim, ugovorno tijelo može od ponuditelja tražiti da pismenim putem pojasne svoje ponude, u određenom roku s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu.

5.   OSTALI PODACI

5.1. Garancija za uredno izvršenje ugovora

Ne traži se

5.2. Podugovaranje

U slučaju podugovaranja, ponuditelj mora u svojoj ponudi naznačiti da će i koji dio (opisno i u postotcima) ugovora dati podugovaratelju. U ponudi ponuditelj ne mora identificirati podugovaratelje, ali se mora izjasniti da li će plaćanje biti direktno podugovaratelju.

Ukoliko u ponudi nije identificiran podugovaratelj, izabrani ponuditelj je obvezan, prije nego uvede podugovaratelja u posao, pismeno zatražiti od ugovornog tijela suglasnost za uvođenje podugovaratelja, sa svim podacima vezanim za podugovaratelja.

Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog odobrenja ugovornog tijela. Ugovorno tijelo će izvršiti provjeru kvalifikacija podugovaratelja u skladu sa člankom 44. Zakona i obavijestiti dobavljača o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavjesti o podugovaratelju.

Ukoliko ugovorno tijelo odbije dati suglasnost za uvođenje podugovaratelja za koje je izabrani ponuditelj dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao suglasnost (npr. po prijemu zahtjeva ugovorno tijelo je uradio određene provjere i utvrdio da je podugovaratelj dužnik po osnovu PDV-a).

Nakon što ugovorno tijelo odobri podugovaranje, izabrani ponuditelj je dužan prije početka realizacije podugovora dostaviti ugovornom tijelu podugovor zaključen s podugovarateljem, kao osnov za neposredno plaćanje podugovaratelju, i koji kao obvezne elemente mora sadržavati sljedeće:

a)      količinu, vrijednost, mjesto i rok pružanja usluga;

b)    podatke o podugovaratelju, i to: naziv podugovaratelja, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuditelj.

Podugovaratelj ne može u postupku javne nabave istovremeno nazočiti kao ponuditelj ili kao član grupe ponuditelja. Ugovorno tijelo će u tom slučaju odbiti zahtjev za podugovaranje sa takvim ponuditeljem

5.3. Rok za donošenje odluke o rezultatu postupka nabavke

5.3.1 Ugovorno tijelo će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka nabavke donijeti u roku koji je određen u TD kao rok važenja ponude, a najkasnije  u roku od sedam dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda, u skladu s člankom 60. stavak (2) Zakona.

5.4  Rok, način i uvjeti plaćanja izabranom ponuditelju

5.4.1 Plaćanje izabranom ponuditelju, odnosno podugovaratelju regulirat će se ugovorom o kupoprodaji.

5.5. Povjerljivost dokumentacije gospodarskih subjekata

Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, financijske i tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how sudionika tendera, ne smiju se ni pod kojim uvjetima otkrivati bilo kojoj osobi koja nije zvanično uključena u postupak nabave, odnosno u postupak ocjene ponuda.

Ponuditelji će u ponudi navesti koji podaci se moraju smatrati povjerljivim, pravni osnov po kome se ti podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljivi.

Ponuditelji moraju napraviti popis informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Obrazac popis povjerljivih informacija, koji je sastavni dio ove TD, je Prilog 4.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

a)  ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b)  predmet nabave, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje ovisi usporedba sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c)  dokazi o osobnoj situaciji ponuditelja.

Ako ponuditelj kao povjerljive označi podatke koji, prema odredbama prethodnog stavka, ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim.

Nakon javnog otvaranja ponuda nijedna informacija u vezi s ispitivanjem, pojašnjenjem ili ocjenom ponuda ne smije se otkrivati nijednom sudioniku u postupku ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopći učesnicima u postupku.

Sudionici u postupku javne nabave ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za vlastite potrebe niti proslijediti trećim osobama podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacrte, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u toku postupka javne nabave.

5.6. Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorno tijelo obvezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz članka 67. Zakona i u skladu sa Odlukom o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14).

Cjenovni preferencijalni tretman će se primjenjivati isključivo u svrhu poređenja ponuda na način da će prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 15%.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini – Konsolidirana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006).

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizičke ili pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, koja su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, u kojima su najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju podrijetlo iz Bosne i Hercegovine.

Preferencijalni tretman domaćeg se dokazuje izjavom ponuditelja, popunjenom u skladu sa zahtjevima datim u Prilogu 2 TD.

5.7. Pojašnjenje TD

Zainteresirani ponuditelji mogu, u pisanoj formi, tražiti od ugovornog tijala pojašnjenje TD, ali najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Ugovorno tijelo dužno je odgovoriti u pisanoj formi, a odgovor s pojašnjenjem dostavlja svim ponuditeljima koji su preuzeli TD, u roku od tri dana, a najkasnije pet dana  prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Ako odgovor ugovornog tijela dovodi do izmjena TD i te izmjene od ponuditelja zahtijevaju znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, ugovorno tijelo dužno je produžiti rok za podnošenje ponuda najmanje za sedam dana.

5.8. Sukob interesa / korupcija

U skladu sa člankom 52. stav (2) Zakona svaki ponuditelj dužan je u ponudi dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti sudjelovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavi.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi navedenu izjavu ili je ne dostavi na način tražen TD ponuda će biti odbačena kao nedopuštena.

Obrazac navedene izjave, koji je sastavni dio ove TD je Prilog 7.

5.9 Izmjene i dopune TD

5.9.1 Ugovorno tijelo može napraviti izmjene i dopune TD pod uvjetom da se one dostave zainteresiranim ponuditeljima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem ponuda. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju bitnu promjenu predmeta

nabave, ugovorno tijelo produžit će rok za prijem ponuda u ovisnosti od složenosti predmeta nabave, koji rok ne može biti kraći od sedam dana.

5.10.Preuzimanje TD

Za TD se ne plaća naknada.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na jedan od sljedećih načina za koji se opredijeli ponuditelj:

a)          osobno preuzimanje u prostorijama ugovornog tijela;

b)         na pismeni zahtjev ponuditelja putem pošte ili elektronske pošte;

c)          zajedno sa pozivom za dostavu ponuda;

Kada ponuditelj uputi pismeni zahtjev za dostavu TD, ugovorno tijelo otprema istu odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva.

Ugovorno tijelo ne može učiniti dostupnom TD nijednom ponuditelju prije objave obavjesti o nabavi.

5.11. Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske cijene

Ugovorno tijelo je obvezano provjeriti računsku ispravnost ponude.

Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude u ponudi ne odgovaraju metodologiji definiranoj u svezi sa načinom određivanja cijene iz ove TD, ugovorno tijelo ih ispravlja u skladu sa tako propisanom metodologijom.

Ugovorno tijelo ispravlja i druge računske greške u obrascu za cijenu ponude i obrascu za dostavljanje ponude.

Kada cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izraženoj u obrascu za dostavljanje ponude, važi cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude.

U zahtjevu za prihvaćanje ispravke računske greške, u smislu ove točke TD, koji ugovorno tijelo obvezno mora tražiti, označava se koji dio ponude je ispravljen kao i nova cijena ponude proizašla nakon ispravke. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Ugovorno tijelo obvezno od ponuditelja traži objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a)    cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ukoliko su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

b)    cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ugovorno tijelo može od ponuditelja zatražiti objašnjenje cijene ponude, ako smatra da je ona neprirodno niska i iz drugih razloga navedenih u članku 66. Zakona.

Odgovor ponuditelja na zahtjev za prihvaćanje ispravke računske greške i objašnjenje cijene ponude sastavni su dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

5.12. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

5.13. Potpisivanje ugovora

Ugovorno tijelo će obavijestiti ponuditelja čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu zaključivanja ugovora.

5.14.Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog tijela u pisanoj formi neposredno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku i na način propisan Zakonom.

Ravnatelj

Dr.sc. Ivan Bagarić

 

PRILOZI

Prilog 1: Izjava tehnička specifikacija

Prilog 2: Obrazac za ponudu

Prilog 3: Obrazac za cijenu ponude Prilog 4: Povjerljive informacije

Prilog 5: Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. Zakona

Prilog 6: Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 47. Zakona

Prilog 7: Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 52.Zakona

Prilog 8: Izjava o jamstvu

Prilog 9: Nacrt ugovora

PRILOG 1

IZJAVA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

DA                             NE

Vrstа vоzilа: Putničkо mоtоrnо vоzilо              ____________           ______________

Brој sјеdištа: 5                                                 ____________           ______________

 

Brој vrаtа: 5                                                             ____________           ______________

 

Bоја vоzilа: bijela                                                    ____________           ______________

Vrstа mјеnjаčа: ručni, min. 6 brzina + R                 ____________           ______________

 

Oblik karoserije: terenski                                         ____________           ______________

 

Pogon: 4x2                                                              ____________           ______________

Visina: max. 1695 mm                                             ____________           ______________

Dužina: od 4300 mm                                               ____________           ______________

Širina: do 2000 mm                                                 ____________           ______________

Zаprеminа prtlјаžnikа: 450 l                                    ____________           _____________

 

Prosječna potrošnja: od 4,5 do 5,2                           ____________           ______________

 

OPIS SERIJSKE OPREME:

centralno zaključavanje daljinsko                             ____________           ______________

servo (hidraulički) upravljač                                    ____________           ______________

ABS - sustav protiv blokiranja točkova pri kočenju     ____________           ______________

ESP – sustav za kontrolu stabilnosti vozila                 ____________           ______________

prednji zračni jastuci za vozača i suvozača                 ____________           ______________

bočni zračni jastuci za vozača i suvozača                    ____________           ______________

radio CD MP3  bluetooth s komandama pri upravljaču ____________         ______________

električni podizači stakla naprijed                               ____________           ______________

mogućnost ekološke voženje                                    ____________           ______________

klima uređaj                                                           ____________           ______________

uzdužni krovni nosači                                               ____________           ______________

prednja svjetla za maglu                                          ____________           ______________

Norma o zaštiti okoliša: Euro 6                                   ____________           ______________

Rezervna guma                                                      ____________           ______________

el. blokada motora sa imobilizerom                             ____________           ______________

ESC                                                                      ____________           ______________

djeljivo zadnje sjedište                                              ____________           ______________

putno računalo                                                       ____________           ______________

elektr. podizači prednjih prozora                                ____________           ______________

sjedište vozača podesivo po visini (nije obavezno)       ____________           ______________

grijani i el. podesivi vanjski retrovizori (nije obavezno)   ____________           ______________

Maglenke                                                              ____________           ______________

klimatik klima uređaj                                                ____________          ______________

radio CD MP3 player                                                ____________           ______________

trokraki upravljač sa kromiranim detaljima                    ____________           ______________

kućište retrovizora u boji vozila                                  ____________           ______________

_____________________________

Potpis ponuditelja

PRILOG 2

OBRAZAC ZA PONUDU

Broj nabave:

Broj obavijesti na Portalu javnih nabava:

Broj ponude: ________________

Datum: _____________________

UGOVORNO TIJELO:

Naziv ugovornog tijela:

 

Adresa:

 

Sjedište:

 

PONUDITELJ

Naziv i sjedište ponuditelja:

(ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)

 

Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuditelja:

(ukoliko se radi o grupi ponuđača)

 

 

Adresa:

 

 

IDB/JIB:

 

 

Broj žiro računa:

 

 

Je li ponuditelj u sustavu PDV:

 

 

Adresa za dostavu pošte:

 

 

E – mail:

 

 

Kontakt osoba:

 

 

Broj telefona:

 

 

Broj faksa:

 

 

IZJAVA PONUDITELJA

U postupku javne nabavke koji ste pokrenuli objavom na Portalu javnih nabava dana ____________, dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. CIJENA PONUDE

Ukupna cijena naše ponude iznosi:

Ukupna cijena bez PDV-a: ______________________________________ KM ili slovima_________________________________________________________________KM.

Popust u iznosu od _________% tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi___________KM ili slovima ______________________________________ KM.

PDV (17%): ________________ KM ili slovima __________________________KM.

Ukupna cijena s PDV-om: ___________________________________ KM ili slovima_________________________________________________________________KM.

2. Prihvaćamo sve uvjete definirane ovom tenderskom dokumentacijom bez ikakvih rezervi i ograničenja. U prilogu dostavljamo obrazac za cijenu ponude koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlike u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

3.  Ako naša ponuda bude najuspješnija obavezujemo se dostaviti dokaze o ispunjavanju kvalifikacijskih uvjeta za koje smo priložili izjave, u skladu sa uvjetima propisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

M.P.

OVLAŠTENA OSOBA PONUDITELJA

___________________________

(ime i prezime)

____________________________

(potpis)

PRILOG 3

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana od

Naziv ponuditelja  

Ponuda br.

 

 

Red. br.

 

 

Opis roba

 

 

Zemlja porijekla

 

 

Tehnička specifikacija

 

 

Količina

 

Jedinična cijena vozila bez PDV-a u KM

 

 

1.

PUTNIČKO MOTORNO VOZILO

 

 

Prilog

 

1 kom

 

UKUPNO BEZ PDV-a

 

POPUST

 

PDV 17%

 

UKUPNO SA POPUSTOM I PDV-om

 

Napomena:

 1. Cijena mora biti izražena u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
 2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorno tijelo treba platiti dobavljaču. Ugovorno tijelo ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
 3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
 4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
 5. U ponudi obavezno navesti proizvođača i model vozila.

Potpis   ponuditelja Pečat ponuditelja

PRILOG 4

Naziv dobavljača:

Ponuda br.

Strana od

9.   POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis i pečat ponuditelja

PRILOG 5

 1. 10. Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stav (1) tačke od a) do d) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)

 

Ja, nižepotpisani        (Ime   i   prezime), sa osobnom iskaznicom broj:

izdanom     od ,   u  svojstvu  predstavnika gospodarskog                                 društva             ili              obrta             ili              srodne             djelatnosti

(Navesti   položaj,   naziv   gospodarskog  društva  ili  obrta  ili  srodne  djelatnosti),  ID  broj: ,  čije sjedište se nalazi   u (Grad  /  općina), na adresi (Ulica i broj), kao ponuditelj u  postupku javne nabavke motornog vozila, a kojeg provodi ugovorno tijelo Dom zdravlja Tomislavgrad,  za koje je objavljena obavjijest o javnoj nabavi na Portalu JN broj : ,  a  u  skladu  sa   člankom  45.  st.   (1)   i   (4)  pod  punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Ponuditelj 

predstavljam, nije:

u    navedenom    postupku    javne     nabave,      kojeg

a)                 Pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prijevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

b)                Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

c)                 Propustio ispuniti obveze u vezi sa plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

d)                Propustio ispuniti obvezu u svezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat s obvezom ponuditelja da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz tačke 3.2. TD na zahtjev ugovornog tijela i u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obaviještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno uporaba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su  istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje osobna sposobnost iz članka 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000 KM do10.000 KM za ponuditelja (pravna osoba) i od 200 KM do 2.000 KM za odgovornu osobu ponuditelja.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorno tijelo koji provodi navedeni postupak javne nabave, shodno članku 45. stavak (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave, zadržava pravo provjere točnosti iznesenih informacija kod nadležnog tijela.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog tijela:

PRILOG 6

Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 47. stavak (1) točke a) i d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)

Ja,   nižepotpisani (Ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj : izdatom   od , u svojstvu predstavnika gospodarskog društva ili  obrta ili srodne    djelatnosti (Navesti  položaj, naziv gospodarskog društva  ili  obrta  ili  srodne  djelatnosti),  ID broj : ,  čije sjedište se nalazi   u (Grad/općina),  na  adresi (Ulica i broj), kao ponuditelj u  postupku javne nabavke motornog vozila, a kojeg provodi ugovorno tijelo Dom zdravlja Tomislavgrad, za koje je objavljeno obavještenje o    javnoj

nabavci     na Portalu JN broj: _______________ , a u skladu sa člankom 47. stavkom (1) točke a) i d) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti  čije  obične  preslike  dostavlja  ponuditelj u  navedenom postupku javne nabave, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz članka 47. stavak (1) točke a) i d) su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat s obvezom ponuditelja da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz točke 3.4 TD na zahtjev ugovornog tijela i u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno uporaba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su  istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i financijska sposobnost iz članka 47. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuditelja (prava osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuditelja.

Izjavu dao :

Mjesto i datum davanja izjave :

Potpis i pečat ponuditelja :

PRILOG 7

IZJAVA IZ ČLANKA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

Ja,     nižepotpisan (Ime        i        prezime),   sa  osobnom iskaznicom broj: izdatom   od , u svojstvu predstavnika gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti    (Navesti  položaj,  naziv  gospodarskog  društva   ili  obrta  ili  srodne  djelatnosti),   ID      broj:

,  čije  sjedište  se nalazi u (Grad/općina), na adresi (Ulica i broj),  kao  ponuditelj  u  postupku javne                      nabave motornog  vozila,  a  kojeg  provodi  ugovorno tijelo Dom zdravlja Tomislavgrad, za koju je objavljena obavijest o javnoj nabavi na Portalu JN broj: ____________, a u skladu sa člankom 52. stavak (2) Zakona o javnim nabavama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

I Z J A V LJ U J E M

 1. Nisam ponudio mito ni jednoj osobi uključenoj u proces javne nabave, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
 2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenoj ili odgovornoj osobi u ugovornom tijelu, uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe.
 3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenoj ili odgovornoj osobi u ugovornom tijelu uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
  1. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavama.
  2. Nisam nazočio u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis  i  pečat nadležnog tijela: M.P.

PRILOG 8

I Z J A V A

O JAMSTVIMA ZA ISPORUČENU ROBU

U postupku javne nabave pokrenute od strane Doma zdravlja Tomislavgrad za nabavu novog motornog vozila za potrebe Doma zdravlja Tomislavgrad, koja je objavljena na portalu javnih nabava BiH, broj obavijesti o nabavi broj: ___________ od 2016. godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo da ukoliko nam bude dodijeljen ugovor, jamstveni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe, servis i održavanje predmeta nabave u skladu sa tenderskom dokumentacijom obuhvaća:

 1. Jamstvo na vozilo minimalno 5 godina i originalne rezervne dijelove;
 1. Posjedujemo vlastiti servis/ovlašteni servis s kojim imamo potpisan ugovor o poslovnoj suradnji/servis za motorno vozilo koje je predmet nabave

Napomena :

Ukoliko ponuditelj uz ponudu ne dostavi ovaj obrazac izjave isti neće biti kvalificiran te će biti isključen iz postupka nabave.

U __________, _______________ godine

Potpis odgovorne osobe

i pečat ponuditelja

______________________

PRILOG 9

Skladno sa člankom 604. Zakona o obveznim odnosima («Službeni glasnik R BiH», br. 2/92, 13/93 i 13/94) i članka 72. Zakona o javnim nabavama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), zaključuje se

KUPOPRODAJNI UGOVOR

između:

1. DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD sa sjedištem u Tomislavgradu, ul. Mije Ferića bb, kojeg zastupa  ravnatelj dr. sc. Ivan Bagarić, specijalist javnog zdravstva,  (u daljnjem tekstu: Kupac), identifikacijski broj: 4281004000009

2.     ,  koga  zastupa  direktor daljnjem tekstu: Prodavatelj), identifikacijski broj:   

Članak  1.

(Predmet ugovora)

(1)     Predmet  ovog Ugovora je  nabava i  isporuka  novog motornog vozila marke tip

,   model ,   boja: BIJELA, godina proizvodnje _ prema specifikaciji iz članka 8. ovog ugovora.

Članak 2.                              (Cijena)

(1)     Cijena motornog vozila iz članka 1. ovog ugovora   iznosi ukupno KM

(slovima: KM i 00/100) sa PDV-om.

(2)     Cijena motornog vozila iz članka 1. ovog ugovora   iznosi ukupno KM

(slovima: KM i 00/100) bez PDV-a.

(3)       Prodajna cijena podrazumjeva isporuku motornog vozila Kupac, ocarinjeno i oporezovano (PDV 17%).

Članak 3. (Način plaćanja)

Plaćanje ugovorenog iznosa iz članka 2. ovog ugovora za motorno vozilo, Kupac će izvršiti na transakcijski račun Prodavatelja u roku od ____ dana nakon isporuke motornog vozila, pregleda i provjere funkcionalnosti motornog vozila od strane Kupca, na osnovu ispostavljenog računa sa odgovarajućim prilozim od strane Prodavatelja.

Članak 4. (Rok isporuke)

Isporuka  motornog  vozila  iz  članka  1.  ovog  ugovora  će  se  izvršiti  najkasnije  u  roku  15 dana od dana od potpisivanja  ovog ugovora.

Članak 5. (Mjesto isporuke)

(1)              Obaveza Prodavatelja je da motorno vozilo iz članka 1. ovog ugovora isporuči u sjedište Kupca, prema specifikaciji iz članka 8. ovog ugovora. Cijena isporuke je sadržana u cijeni iz članka 2. ovog ugovora.

(2)              Isporuka motornog vozila će se izvršiti između predstavnika Prodavatelja i Kupca koji će sačiniti i potpisati Zapisnik o njegovoj primopredaji u kome će se konstatirati i navesti sve stavke prema kojima isporučeno motorno vozilo odgovara karakteristikama iz tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije i karakteristikama datim u specifikaciji Ponude.

Članak 6. (Viša sila)

(1)               Kupac i Prodavatelj se neće smatrati odgovornim za kašnjenje u ispunjavanju obaveza prema ovom ugovoru ako je kašnjenje uslijedilo zbog više sile.

(2)               Pod višom silom podrazumijevaju se slučajevi koji se mogu pojaviti poslije stupanja ugovora na snagu, a koji nisu pod kontrolom nijedne ugovorne strane, niti se objektivno  mogu predvidjeti, a sprječavaju jednu ili obje ugovorne strane u ispunjavanju njihovih obveza.

(3)            U što skorijem roku, nakon djelovanja više sile, a ne duže od dva dana, Prodavatelj detaljno obaviještava Kupca pismenim putem o djelovanju više sile. U slučaju da se utvrdi da Prodavatelj nije u mogućnosti da ispuni obveze prema ovom ugovoru, Kupac ima, i može koristiti,  pravo na raskid ovog ugovora o čemu će pismenim putem obavijestiti Prodavatelja u roku ne dužem od tri  dana nakon saznanja o djelovanju više sile.

Članak 7. (Jamstvo)

(1)                       Prodavatelj jamči da će isporučeno motorno vozilo biti tvornički novo, neupotrebljavano, originalno i da će funkcionirati suglasno deklariranim performansama.

(2)              Garancija za isporučeno motorno vozilo: na    motor je godina /   pređenih  kilometara,  na  boju-lak  je godine  i  na  prohrđavanje  karoserije   godina, a nakon toga je osiguran servis.

(3)              U toku jamstvenog roka iz stava (2) ovog članka, Prodavatelj se obvezuje da će u slučaju kvara isporučenog motornog vozila, otkloniti kvar na vozilu u roku od tri dana od poziva Kupca.

(4)            Prodavatelj je obvezan dostaviti jamstvo za vozilo i detaljne podatke o načinu i uvjetima servisiranja motornog vozila u jamstvenom  roku, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Članak 8.

(Specifikacija)

Sastavni dio ovog ugovora je specifikacija za motorno vozilo sa serijskom i dodatnom opremom, sa iskazanim količinama, jediničnom cijenom, iznosima PDV-a i ukupnom cijenom, koje je Prodavatelj priložio u svojoj   ponudi broj: od 2016. godine putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Članak 9.

(Zaštita prava)

(1)   Sve eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko do sporazuma ne dođe, za rješavanje spora nadležan je Sud u Livnu.

(2)  Na sva prava i obaveze ugovornih strana koja nisu regulirana ovim ugovorom, primjenjivat će se odredbe zakona o obveznim odnosima.

Članak 10.

(Broj primjeraka ugovora)

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka stranka zadržava po dva (2) primjerka.

Članak 11. (Stupanje na snagu)

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih osoba ugovornih stranaka.

Broj:  JN             /16.

Tomislavgrad,                    2016.

Za   Dom zdravlja Tomislavgrad

Direktor                                                                                Ravnatelj

________________                                                     _______________________                                                                                                                              dr. Ivan Bagarić

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.