Sukladno zakonu o pravima i odgovornostima pacijenata, između ostaloga pacijenti imaju pravo na:

-          dostupnost zdravstvene  zaštite, uključujući pravo na hitnu medicinsku pomoć

-          pravo na informacije

-          pravo na obaviještenost i sudjelovanje u postupku liječenja

-          pravo na slobodan izbor

-          pravo na samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak

-          pravo na povjerljivost informacija i privatnost

-          pravo na tajnost podataka

-          pravo na vlastito dostojanstvo

-          pravo na poštivanje pacijentovog vremena

-          pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju

-          na preventivne mjere i informiranje o očuvanju zdravlja

-          pravo na prigovor

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.