Predizborni harač protiv Doma zdravlja Tomislavgrad

Učestale, neutemeljene i zlonamjerne, napade na našu ustanovu, Uprava Doma zdravlja odbacuje i o njima se očituje kako slijedi:

U svom proglasu „Harač u Domu zdravlja Tomislavgrad“ objavljenom na portalu Tomislavcity vijećnik Ivica Kelava veli da je zamoljen „od određenog broja građana“ javno progovoriti o „ovome što se događa u Domu zdravlja Tomislavgrad a odnosi se na određene usluge koje bi trebale biti besplatne…“.

Progovori vijećnik Kelava - i opet obmanu našu javnost.

Iako sam često o tome govorio, pisao i objavljivao, opet ću ukratko pojasniti, kako veli Kelava,  što se „događa u Domu zdravlja Tomislavgrad“. Svakako, to činim ne radi njegovih spomenutih „građana“ (jer „određeni broj građana“ dobro zna o čemu se radi i zašto to rade) nego radi duvanjske javnosti, zaštite ove ustanove i dobrobiti naših pacijenata.

U svom pamfletu Ivica Kelava je udrobio sve i svašta, pomiješavši naplatu usluga koju ugovaramo s vanjskim suradnicima i participaciju koju nikome ne naplaćujemo tko je uplatio premiju zdravstvenog osiguranja („markicu“).

Dakle, naplaćujemo one usluge koje NISU ugovorene sa Zavodom zdravstvenog osiguranja naše županije tj. one za koje od Zavoda NISMO plaćeni (u to spadaju npr. brojne laboratorijske usluge, kardiološke i druge specijalističke i subspecijalističke usluge).            Spomenute usluge netko mora platiti, u protivnom ih ne možemo organizirati. Zašto? Jednostavno stoga jer s liječnicima koji dolaze sa strane imamo ugovor prema kojemu njihov dolazak i rad moramo platiti. Isto tako moramo kupiti reagense (i druge materijale) kako bi bili u stanju našim ljudima u našoj ustanovi pružiti uslugu. Pri tome treba imati na umu da su cijene usluga koje naplaćujemo takve da na kraju godine imamo manju „zaradu“ od troškova koji su nužni kako bi te usluge organizirali. Tu razliku pokrivamo iz, ionako oskudnih vlastitih sredstava. Ako ima nezakonitosti o kojoj uporno govori Kelava onda se ona može tražiti jedino u činjenici da sve to što radimo, radimo na štetu vlastitih djelatnika… Zašto to onda činimo? Pa upravo zbog naših pacijenata. Osigurali smo da naš čovjek u svome mjestu ima brzu i kvalitetnu uslugu. Kelava je u jednom ipak u pravu, kada veli da spomenute usluge pacijenti ne plaćaju u drugim domovima zdravlja u županiji, ali on ne zna da je to stoga što se tamo niti ne provode.

Isto tako valja naglasiti da su svi naši pacijenti, usmeno i pismeno upoznati da s uplaćenom markicom (osiguranjem) sve ove pretrage mogu bez plaćanja obaviti npr. u Livnu ili Mostaru. Dakle, ljudi imaju mogućnost izbora, pri čemu se uglavnom odlučuju za našu ustanovu jer su svjesni da makar s „markicom“ osiguranja, teško mogu doći do pojedinog specijaliste tražeći ga „besplatno“ po Livnu ili Mostaru, trošeći više novca i vremena.

Istina, nekim pacijentima Zavod vrati novac za spomenute usluge (a te novce nažalost onda odbije od tranše koju nam daje, umjesto da im vrati novac iz vlastitih sredstava). Najčešće to čini iz razloga što i u Zavodu ima ljudi koji kao i Kelava ne razumiju da Dom zdravlja uz suglasnost osnivača može otvoriti i druge sadržaje, npr. kafić ili frizerski salon (što je česta pojava po većim zdravstvenim ustanovama) te da u tom slučaju osiguranik s ili bez „markice“ ne može besplatno dobiti kavu niti frizuru. Isto je i s medicinskim uslugama koje nisu plaćene, i nikako se ne bi smjele financirati na štetu Doma zdravlja. Da je vijećnik Kelava dobronamjeran i da brine o pacijentima onda bi se založio da Zavod promjeni politiku plaćanja usluga, koja je nepravedna o čemu sam često govorio i pisao. Naime, radi se o nerazmjeru usluga koje pružamo i novca kojeg dobivamo od Zavoda (koji je takav kakav jest još od vremena 2001. otkada smo se odvojili od Međužupanijskog zavoda tj. otkada je „grupa građana“ organizirala Zavod u Livnu), a posljedica takvog odnosa su dugovi prema dobavljačima, nemogućnost isplate plaće te blokade računa itd., itd. Najbolji pokazatelj financijskog stanja naše ustanove je činjenica da smo cijelu prošlu godinu a za plaće djelatnicima, za sve usluge koje pružamo i za sve materijalne troškove od Zavoda mjesečno dobivali ispod 200.000 KM, a samo za plaće smo prema kolektivnom ugovoru trebali osigurati oko 220.000 KM (!), za materijalne troškove oko 65.000 KM… Rekao bi narod - pametnom dosta. (Molim pogledati tekst „Dom zdravlja – svrha, vizija, zapreke“ na web stranici: http://www.dz-tomislavgrad.com, na kojoj svi koji istinski hoće razumjeti o čemu se radi, mogu naći sve pojedinosti u svezi s ovim problemom).

Kako bi to onda, i od kojih sredstava platili liječnike - vanjske suradnike, koji dolaze u naš Dom zdravlja s ciljem da se ubrzaju i približe usluge našim ljudima.  Misli li možda vijećnik Kelava da sve ovo trebali dokinuti pa da pacijenti „besplatno“ traže pomoć po Livnu, Mostaru, Sarajevu…., i za ono što sada imaju osigurano kod svoje kuće?! Mi (Upravno vijeće i uprava Doma zdravlja) smo protiv takve politike i ustrajat ćemo, kao i do sada na proširivanju opsega i kvalitete zdravstvene skrbi u našem Domu zdravlja – koji zahvaljujući tradiciji i vrijednim djelatnicima, protivno svim financijskim poteškoćama, može poslužiti kao primjer kako kvalitetan Dom zdravlja treba izgledati.

Stoga, (ne)znanje spomenutog vijećnika ima za cilj slabljenje Doma zdravlja, ma koliko svoje zalaganje pakirao u tobožnju brigu za pacijente. Čiji je to interes? Možda i grupe građana čiji je Kelava glasnogovornik?! Dopuštam mogućnost da je glasnogovornik i sam obmanut, ali pošto to uporno čini, a nikada nije došao u Dom zdravlja i raspitao se zašto je nešto tako kako jest, vjerojatnije je da svjesno manipulira. Ako nije tako, ne bi li bilo logičnije da se naš vijećnik zalaže da se ispravi davno kreiran, nepravedan i štetan odnos Zavoda prema našem Domu zdravlja što upravo nastoje ispraviti oni koje Kelava najviše optužuje. U tom slučaju naši ljudi ne bi morali usluge „besplatno“ tražiti izvan naše općine.

Konačno, dok neki blate Dom zdravlja, na odgovornoj je politici i narodu izbor: očuvati vlastitu javnu ustanovu sa 115 uposlenih djelatnika koja je 24 sata na usluzi (po svim razinama zdravstvene skrbi) ili je ugroziti nasjedajući na manipulacije tobožnjih zaštitnika.

Ravnatelj Doma zdravlja Tomislavgrad

Dr. sc. Ivan Bagarić, spec. Javnog zdravstva


Mišljenje upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad

DOM  ZDRAVLJA  TOMISLAVGRAD

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 1509/8-1/16

Datum,  4. 8.  2016. godine

Na temelju članka  20. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad broj: 2411/12-1/15., od 22.12.2015., članka 3. i 11. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 538/04 od 17.11.2004. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Tomislavgrad na XXIX. sjednici održanoj dana 4.8.2016. godine, donijelo je

M I Š LJ E NJ E

Budući da jedan vijećnik u Općinskom vijeću Tomislavgrad opetovano problematizira naplatu pojedinih usluga pacijentima (osiguranicima) u Domu zdravlja Tomislavgrad, a odnose se na  specijalističko – konzilijarne preglede, ravnatelj Doma zdravlja Tomislavgrad je upoznao članove Upravnog vijeća sa činjeničnim stanjem, a u cilju otklanjanja dezinformacija koje štete ugledu ustanove, a mogu štetiti i samim pacijentima. U Domu zdravlja Tomislavgrad naplaćuju se (i mogu se naplaćivati) samo one usluge koje nisu predmet ugovora sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije (Zavod ih ne plaća Domu zdravlja). Tako npr., pojedini liječnici specijalisti, koji dolaze u Dom zdravlja Tomislavgrad kao vanjski suradnici, za svoje usluge su izravno plaćeni od Doma zdravlja Tomislavgrad, a ne od Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, odnosno njihove usluge nisu pokrivene zdravstvenim osiguranjem (s ili bez markice), a isto je s određenim laboratorijskim pretragama za koje Dom zdravlja Tomislavgrad mora nabavljati posebne reagense.

Valja naglasiti da se pacijente upoznaje da sve ove usluge mogu obaviti besplatno, s uputnicom u Županijskoj bolnici Livno ili Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, ali se najveći broj njih odlučuje za plaćanje usluga u našoj ustanovi iz razloga uštede vremena i troškova putovanja.

Upravno vijeće podupire ovakvu politiku Doma zdravlja Tomislavgrad jer se njome proširuje opseg usluga i poboljšava kvaliteta zdravstvene skrbi pri čemu pacijenti imaju mogućnost izbora.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Madunić

DOSTAVITI:

-          Predsjedniku Upravnog vijeća

-          Oglasna ploča

-          Spisi Upravnog vijeća

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.