Vanjska ocjena timova obiteljske medicine

Vanjska ocjenjivačica Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu FBiH dms. Zineta Mulaosmanović obavila je u ponedjeljak 08.10.2018. vanjsku ocjenu dva tima obiteljske medicine Doma zdravlja Tomislavgrad u svrhu akreditacije. U okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH (SZO), a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC)

Proteklih mjeseci Tim 1. Dr. Bernardina Šarac, m.c Ivana Šteko, te Tim 2. dr. Frano Perić, m.s Ruža Protuđer i Luca Mioč su naporno i vrijedno radili na poboljšanju kvalitete zdravstvenih usluga i ispunjavanju zahtjeva akreditacijskih standarda uz pomoć kordinatora kvalitete Dr. Dražane Šimić i uz veliku podršku ravnatelja ustanove  Dr.  Ivana Bagarića.

Nakon završetka vanjske ocjene, izvještaj vanjske ocjenjivačice će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom.

 

 

 


IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.