Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Tomislavgrad želi i na ovaj način, obilježavanjem ovoga posebnog dana na službenim stranicama naše Ustanove ukazati na probleme i potrebe s kojima se susreće  velika skupina pacijenta o kojima brinemo. Veliki dio populacije o kojem brinu naši terapeuti i fizijatrica su osobe s invaliditetom, koje su u društvu nerijetko stigmatizirane.

Mi, kao skupina medicinskih radnika koja je usko vezana uz te naše pacijente i često smo dugotrajno dio njihovih života smatramo svojom dužnošću i na ovaj način pokušati podići svijest u društvu tim osobama.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom je globalna kampanja započeta 1956. godine. Povijest Međunarodnog dana osoba s invaliditetom potaknuta je nesrećom 8. kolovoza 1956. godine u rudniku ugljena Bois du Casier u Belgiji, kada su zbog zastarjele oprema i slabe osposobljenosti za rad osoblja u požaru na dubini od 975 metara stradala 262 rudara.

U spomen na taj događaj određeno je obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Do 1992. godine, ovaj se dan obilježavao 21. ožujka. Odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda donesenom u listopadu 1992. godine, kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom proglašen je 3. prosinca.

Svrha obilježavanja dana je, po preporukama Komisije za ljudska prava Ujedinjenih naroda, osvijestiti stanovništvo s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu.

Definicija

Definiranje invaliditeta je iznimno raznoliko. Dok neka zdravstvena stanja povezana s invaliditetom rezultiraju lošim zdravljem i opsežnim zdravstvenim potrebama, druga nisu takve prirode.

Invaliditet je svako stanje koje osobi otežava obavljanje određenih aktivnosti ili učinkovitu interakciju sa svijetom oko sebe. Ta stanja ili oštećenja mogu biti kognitivna, razvojna, intelektualna, mentalna, fizička, osjetilna ili kombinacija više čimbenika. Oštećenja koja uzrokuju invaliditet mogu biti prisutna od rođenja ili se mogu steći tijekom života osobe. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom definira invalidnost kao dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u interakciji s raznim preprekama mogu ometati puno i učinkovito sudjelovanje [osobe] u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Sve osobe s invaliditetom imaju iste opće zdravstvene potrebe kao i svi ostali ljudi, te stoga trebaju imati pristup redovnim zdravstvenim uslugama.

Naš Dom zdravlja te Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju uvijek im je na raspolaganju.

Ana Skočibušić, dr.med. spec.fizikalne medicine i rehabilitacije