Zapošljavanje

JAVNI NATJEČAJ

NAZIV POZICIJE: Ravnatelj Doma zdravlja Tomislavgrad

 

15.03.2024.

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA PRVOSTOPNIK SESTRINSTVA

ODLUKA I ODABIRU KANDIDATA PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA DR.MED. 

8.2.2024

J A V N I   N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 Dom zdravlja Tomislavgrad raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos  za radno mjesto:

 • doktor/ica medicine – 1 izvršitelj (m/ž)
 • prvostupnik/ica sestrinstva sa završenim I ciklusom studija sa 180 ECTS bodova, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca  – 1 izvršitelj (m/ž)
 • prvostupnik/ica fizioterapije sa završenim I ciklusom studija sa 180 ECTS bodova, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž)
 • stomatološke sestre/tehničara uz probni rad od 3 (tri) mjeseca  – 1 izvršitelj (m/ž)

——————————————————————————————

16.01.2023

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto djelatnice zadužene za čistoću prostorija i dvorištva  u Domu zdravlja Tomislavgrad

_____________________________________________________________________

22.12.2023

J A V N I   N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme  uz probni rad od dva (2) mjeseca

Dom zdravlja Tomislavgrad raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos  za radno mjesto:

Djelatnica zadužena za čistoću prostorija i dvorišta – 1 izvršitelj (m/ž)

———————————————————————————————-

19.12.2023

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG OGLASA

__________________________________________________________________________

01.12.2023

J A V N I   N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme  uz probni rad od dva (2) mjeseca

Dom zdravlja Tomislavgrad raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos  za radno mjesto:

Djelatnica zadužena za čistoću prostorija i dvorišta – 1 izvršitelj (m/ž)

 1. NATJEČAJ ->
 2. ODLUKA ->
 3. OBRAZAC PRIJAVE

___________________________________________________________________________

09.10.2023

J A V N I   N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 Dom zdravlja Tomislavgrad raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos  za radno mjesto:

 • doktor medicine – 1 izvršitelj (m/ž)
 • medicinska sestra/tehničar uz probni rad od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž)
 • zdravstveno-laboratorijski tehničar uz probni rad od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA
 • NATJEČAJ
 • OBRAZAC PRIJAVE

_____________________________________________________________________________

14.08.2023

J A V N I   N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme  uz probni rad od jednog (1) mjeseca

Dom zdravlja Tomislavgrad raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos  za radno mjesto:

Djelatnica zadužena za čistoću prostorija i dvorišta – 1 izvršitelj (m/ž)

————————————————————————————————————-

Odluka o poništavanju javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca.

ODLUKA –>

______________________________________________________________________________________

17.07.2023

J A V N I   N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme  uz probni rad od jednog (1) mjeseca

Dom zdravlja Tomislavgrad raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos  za radno mjesto:

Djelatnica zadužena za čistoću prostorija i dvorišta – 1 izvršitelj (m/ž)

_______________________________________________________________________________________

05.06.2023. godine

J A V N I   N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca

Dom zdravlja Tomislavgrad raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos  za radno mjesto:

_____________________________________________________________________________

24. 05. 2023. godine

J A V N I   N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca

Dom zdravlja Tomislavgrad raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos  za radno mjesto:

_____________________________________________________________________________

Odluka o poništavanju javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad 

 • Radno mjesto vozača sanitetskih vozila – 1 izvršitelj (m/ž)
 • ODLUKA –>

______________________________________________________________________________

J A V N I   N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca

– za radno mjesto vozača sanitetskih vozila – 1 izvršitelj (m/ž)

______________________________________________________________________________________

DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

BROJ: 326/4-1/23.

Datum: 28.04.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME- DOKTOR/ICA  MEDICINE  U SLUŽBI OBITELJSKE/OPĆE MEDICINE I SLUŽBI ZA HITNU MEDICINU DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD – 1 izvršitelj.

OBRAZAC PRIJAVE ZA NATJEČAJ

_______________________________________________________________________________________

DOM  ZDRAVLJA  TOMISLAVGRAD

Broj:  1424/12 – 1/22.

Datum, 12.12.2022.

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 6/16) i članka 8. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350 -1/08, od 30. 5. 2008., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad   d o n o s i 

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog  odnosa na neodređeno vrijeme za

Prijava

 

DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD
Dr. Mije Ferića bb
80240 Tomislavgrad

P R I J A V A NA
J A V N I N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
uz probni rad od jednog (1) mjeseca

IME I PREZIME: _________________________________________________________
DATUM ROĐENJA: _________________________________________________________
PREBIVALIŠTE: _________________________________________________________
KONTAKT TELEFON: ____________________________________________________
E-MAIL: _______________________________________________________________
Javljam se na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni
rad od jednog (1) mjeseca za radno mjesto (zaokružiti radno mjesto):
 dentalnog tehničara s edukacijom iz područja ortodontskog tehničara (SSS) – 1
izvršitelj (m/ž)
 stomatološke sestra/tehničar (SSS) – 1 izvršitelj (m/ž)
U ovoj prijavi pozivam se na pravo prednosti pri upošljavanju prema posebnim propisima i
isto dokazujem uvjerenjem/potvrdom (navesti kojim Uvjerenjem/potvrdom):
_________________________________________________________________________
Uz prijavu na natječaj prilažem slijedeće dokumente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
U Tomislavgradu, dana____________ 2022. Ime i prezime kandidata:
_____________________
Potpis: _______________

Natječaj

 

Na temelju članka 22. a) Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“, broj 26/16 i 89/18),
članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“
broj 6/16), a u svezi članka 8. i članka 9. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj:
350 -1/08, od 30.5.2008. godine i Odluke ravnateljice broj 663/7-/22, od 11.7.2022.,
ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad o b j a v lj u j e

J A V N I N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
uz probni rad od jednog (1) mjeseca za radna mjesta:

 dentalnog tehničara s edukacijom iz područja ortodontskog tehničara (SSS) – 1
izvršitelj (m/ž)
 stomatološke sestra/tehničar (SSS) – 1 izvršitelj (m/ž)
1. Opći uvjeti
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i to:
– da su stariji od 18. godina,
– da su državljani Bosne i Hercegovine.
2. Posebni uvjeti
Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete:
a) Dentalni tehničar s edukacijom iz područja ortodontskog tehničara
– završena srednja škola, SSS, zanimanje dentalni tehničar,
– edukacija iz područja ortodontskog tehničara (dokazuje se uvjerenjem ili potvrdom)
– jedna godina radnog iskustva u zanimanju dentalnog tehničara
b) Stomatološke sestre/tehničar (SSS)
– završena srednja škola, SSS, zanimanje stomatološka sestra/tehničar
– jedna godina radnog iskustva u zanimanju stomatološke sestre/tehničara
3. Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
– prijava (preuzeti sa web stranice www.dz-tomislavgrad.com),
– životopis,
– izvadak iz matične knjige rođenih – ne stariji od 3 mjeseca,
– uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 3 mjeseca,
– original ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju,
– licenca za samostalan rad u struci,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zanimanje za koje kandidat dostavlja prijavu,
– uvjerenje ili potvrda o edukaciji iz područja ortodontskog tehničara (samo oni kandidati
koji se javljaju za zanimanje dentalnog tehničara s edukacijom iz područja ortodontskog tehničara).

 N a p o m e n a:
Ukoliko je svjedodžba o završenom obrazovanju stečena izvan teritorije Bosne i Hercegovine,
nakon 30.9.1992., kandidati trebaju dostaviti dokaz o priznavanju strane obrazovne isprave od
nadležnog tijela (rješenje o nostrifikaciji).
Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti original ili ovjerene preslike.
4. Izbor kandidata temeljit će se na kriteriju Procjene radnih i stručnih sposobnosti:
a) pismeni ispit
b) praktični rad
c) intervju
S kandidatima čije prijave budu pravovremene i potpune bit će pozvani na pismeni ispit,
obavljanje praktičnog rada i intervju.
Pismeni ispit će se sastojati od 10 pitanja. Svako pitanje će se bodovati s jednim (1)
bodom.
Praktični rad Povjerenstvo će ocjeniti ocjenama od 1 do 5.
Intervju će se ocjeniti ocjenama od 1 do 5.
Nakon dostavljene rang liste kandidata, koju će izraditi povjerenstvo, izbor između kandidata
prijavljenih na natječaj, obavit će ravnateljica u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za
podnošenje prijave.
Kod jednakog broja bodova nakon provjere radnih i stručnih sposobnosti, prednost imaju
osobe ratni vojni invalidi i članovi njihovih obitelji, članovi obitelji poginulih, umrlih,
nestalih i razvojačenih branitelja te osoba zaslužnih u Domovinskom ratu (nositelja ratnih
odlikovanja), koji imaju prebivalište na području Hercegbosanske županije i koji su
sudjelovali u obrani Hercegbosanske županije (sukladno članku 27. Zakona o dopunskim
pravima branitelja "Narodne Novine Hercegbosanske županije" broj: 11/06).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri upošljavanju prema posebnim propisima dužni su
u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i isto dokazati određenim uvjerenjem/potvrdom te
će imati prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
5. Dostavljanje prijava
Obrazac prijave na javni natječaj možete preuzeti na stranici www.dz-tomislavgrad.com.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno u Upravu Doma zdravlja
Tomislavgrad ili putem pošte preporučeno na adresu:
DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD
dr. Mije Ferića bb
80240 Tomislavgrad
s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DENTALNOG TEHNIČARA“ ili  „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA STOMATOLOŠKU SESTRU“– NE OTVARATI .
Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana oglašavanja na oglasnoj ploči Doma zdravlja
Tomislavgrad, web stranici www.dz-tomislavgrad.com i oglasnoj ploči Zavoda za
upošljavanje Hercegbosanske županije.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Izabrani kandidat ima obvezu u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje.

Dom zdravlja Tomislavgrad zadržava pravo poništavanja ovog natječaja bez posebnog
obrazloženja.

R A V N A T E LJ I C A
Ivanka Živković, dr.med.

Broj: 677/1-1/22.
Datum: 14.7.2022. godine

Dostaviti:
– Oglasna ploča Doma zdravlja Tomislavgrad,
– Zavod za upošljavanje Hercegbosanske županije, Područni ured Tomislavgrad
Tomislavgrad,
– Služba za opće, pravne i kadrovske poslove,
– pismohrana.

Kontakt:

Telefon: 034/ 356 -123

E-mail:

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00

Imate pitanje?

Pošaljite nam e-poštu bilo kada

Telefon: (034) 356 103

Bolja zdravstvena njega je naša misija

USLUGA 24/7. 

Fax: 034/356-123

dz-tomislavgrad@tel.net.ba

dr. Mije Ferića 12.