U organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ)  u Sarajevu se od 7. do 9. prosinca 2022 godine održava godišnji simpozij „Dani kvaliteta u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022“ pod tematskim nazivom „Održivo unapređenje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga“.

Simpoziju su prisustovali ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković te dr. Dražana Šimić, Nada Tavra, Ivana Šteko, Josip Tokić, Sanja Vučur.

Ravnateljica je aktivno sudjelovala na Simpoziju kao predavač i panelist .

Također Simpoziju su prisustovali predsjednik Vlade Hercegbosanske županije  Ivan Vukadin, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i progranih Hercegbosanske županije, Momčilo Bajić.

Simpozij „Dani kvalitete u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022“ tradicionalna je manifestacija koja se održava već deset godina, namijenjena je koordinatorima kvalitete, vanjskim ocjenjivačima, direktorima zdravstvenih ustanova, zdravstvenim radnicima i suradnicima, a za cilj ima prvenstveno pružiti kontinuiranu edukaciju i usvajanje novih znanja iz oblasti kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu kako bi proces pružanja zdravstvenih usluga mogao biti dugoročno održiv i kontinuiran.

Tijekom trajanja Simpozija veliki značaj i naglasak se predaje ulozi menadžmenta u cjelokupnom procesu kvalitete pružanja zdravstvene usluge jer menadžment ima ključnu ulogu u definiranju misije i vizije zdravstvene ustanove kao i i standardizaciji radnih procesa kroz odobravanje organizacijskih politika i kliničkih procedura.